الزام بیمارستان های دولتی به نسخه نویسی الکترونیکی

، محمد مهدی ناصحی، انجام نسخه نویسی الکترونیکی در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی را یک الزام قانونی عنوان کرد و گفت: این طرح مورد تاکید رئیس جمهور و وزیر بهداشت است و تمام مؤسسان دولتی باید به انجام آن پایبند باشند. وی از اعمال طرحهای تشویقی در…

Latest News

Related articles