اماکن تاریخی و موزههای استان بوشهر پذیرای گردشگران است

سکینه سالاری در گفتوگو با اظهار داشت: وضعیت شهر بوشهر از زرد به نارنجی تغییر کرده و مسافرانی که به این شهر سفر کردهاند، باید طی سه شبانهروز به مبدا خود برگردند. وی با اشاره به ممنوعیت سفر با خودرو شخصی به شهرستانهای ساحلی بوشهر، کنگان، گناوه و دیلم…

Latest News

Related articles