امداد رسانی به ۵هزار و ۳۰۲ نفر در طرح نوروزی اورژانس خراسان جنوبی

علیرضا عباسی در گفت و گو با اظهار کرد: طرح نوروزی اورژانس خراسانجنوبی از ۲۶ اسفند ماه آغاز و تا چهاردهم اسفند ادامه داشت. معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه در این مدت همکاران ما در مرکز مدیریت حوادث به چهار هزار و…

Latest News

Related articles