امضای آخرین مرحله توافق صلح میان دولت سودان و گروه های شورشی

دولت سودان و مهمترین گروه شورشی این کشور امروز یکشنبه آخرین مرحله از توافق صلح را که شامل آزادی ادیان می شود امضا کردند. به نقل از رویترز، دولت سودان و مهمترین گروه شورشی این کشور از منطقه جنوبی «کوه های نوبا» (Nuba Mountains) امروز یکشنبه سندی را…

Latest News

Related articles