امکان تشخیص ویروس جهش یافته در آزمایشگاه بیمارستان امام

عباس شکوری، در گفتگو با ، به سختی کار در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: با همکاری گروهی از بهترین کارشناسان ژنتیک مجتمع و جمعی از کارشناسان داوطلب با کمترین امکانات بیش از ۵۰ هزار تست بدون خطا انجام شده است. رئیس بخش ژنتیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی…

Latest News

Related articles