امیدها و نگرانیهای ستاره «عصرجدید»/ شایعاتی که «پارسا» تکذیب کرد

گروه هنر-علیرضا سعیدی: عجب روزگاری است، روزگاری که حضور جلوی دوربین یک برنامه پربیننده تلویزیونی با موضوع کشف استعدادها، انگار مصداق واقعی همان تمثیل «یک شبه ره صد ساله رفتن» شده است. انگار در یک رؤیای محض یک زندگی خیلیخیلی جذاب را شروع کردهای. درست…

Latest News

Related articles