انتخابات شورای شهر کرمان به صورت الکترونیکی برگزار میشود

، علی زینیوند ظهر چهارشنبه در ستاد انتخابات استان کرمان به تعامل مناسب بین هیئتهای اجرایی و نظارت در استان کرمان اشاره کرد و گفت: فرآیند انتخابات طبق قانون درحال انجام است. وی با بیان اینکه انتخابات شوراهای شهر و روستا در مرکز استان کرمان به صورت…

Latest News

Related articles