انتخاب مجدد ایلخان نوری برای دو پست بین المللی نجات غریق

همکاری ایلخان نوری با فدراسیون جهانی نجات غریق به عنوان عضو کمیسیون ورزش و کمیته ورزش برای همه برای یک دوره دیگر تمدید شد. و به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، ایلخان نوری که پیش از این به عنوان عضو “کمیسیون ورزش” و رئیس “کمیته ورزش…

Latest News

Related articles