انتظار برای ظهور منجی موعود مسئلهای جهانی و فراگیر است

، آیت الله احمد علمالهدی در اجتماع منتظران که دوشنبه در مشهد برگزار شد با بیان اینکه همه دنیا منتظر حاکمیت خدا بر جهان و غلبه آن بر حکومت زور و پول هستند، گفت: تمام افراد و اجتماعات بشری منتظر منجی موعود هستند و این امر مختص به مسلمانان یا گروه خاصی…

Latest News

Related articles