اندوه «اندوهجردی ها» در صف سوخت/ انتظار ۲۵روزه برای یک سیلندر گاز

– گروه استانها: سرمای جانسوز زمستان وقتی سوختی برای گرم کردن خانهها وجود نداشته باشد سختتر میگذرد، در شهری مانند اندوهجرد با حدود شش هزار نفر جمعیت سهمیه اندک نفتی که دو ماه یک بار به مردم اختصاص مییابد جوابگو نیست. شبکه گازرسانی به اندوهجرد و شهداد…

Latest News

Related articles