اولویتهای ششگانه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ با جدیت دنبال می شود

، حسن مظفری با اشاره به ارائه اولویتهای اجرایی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ گفت: مهمترین اقدامات ما در سال جدید، پیگیری اجرایی شدن اولویتهای ششگانه وزارت آموزش و پرورش در سطح استان خواهد بود. وی با اشاره به سرفصلهای مهم برنامههای اجرایی در سال…

Latest News

Related articles