اولویت اصلی کشتی فرنگی کسب آخرین سهمیه است

، تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور با ترکیب کامل در المپیک نیاز به یک سهمیه دیگر دارد. در همین راستا محمد بنا گزینه نهایی خود را برای کسب سهمیه وزن ۸۷ کیلوگرم معرفی کرد تا در صورت موفقیت او در گزینشی بلغارستان، کشتی فرنگی ایران با تیمی کامل به توکیو…

Latest News

Related articles