ایجاد دومین اتاق رصد اجتماعی کشور در اردبیل

محمد سیمزاری در گفتوگو با با اشاره به رتبه بالای اردبیل در برخی آسیبهای اجتماعی در کشور اظهار کرد: متأسفانه در جامعه امروزی بیشتر آسیبهای اجتماعی به هم وابسته بوده و بسیاری از ناهنجاریها علاوه بر تبعات سنگین اجتماعی زمینهساز ناهنجاریهای دیگر…

Latest News

Related articles