ایجاد ۲۸۵ شغل جدید برای مددجویان چادگانی در سال ۹۹

لهراسب شملی مشهدی در گفتوگو با اظهار داشت: حدود پنج هزار و ۷۳۰ نفر در قالب دو هزار و ۴۶۳ خانوار مددجو و ۵۳۴ خانوار به صورت موقت تحت حمایت کمیته امداد چادگان هستند. وی گفت: سال ۹۹ با پرداخت بالغ بر هشت میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه از طریق بانکهای…

Latest News

Related articles