ایدههای جدید شعبدهباز «عصر جدید»/ حقههایی که مناسب ایران نیست!

گروه هنر- عطیه موذن: شعبده بازی در تلویزیون تا مدتها به پخش فیلمهایی از سیرکها منحصر شده بود که در آنها شعبدهبازان یک نفر را در جعبهای قرار میدادند و به آن شمشیر میزدند در حالی که خونی از جعبه بیرون نمیآمد یا از کلاهشان خرگوش درمیآوردند یا گل را به…

Latest News

Related articles