ایران در صنعت پتروشیمی منطقه یک قدرت محسوب میشود

به نقل از صداوسیما بیژن نامدار زنگنه گفت: در لوله گذاری در خلیج فارس بیش از آنکه اتکاء به تجهیزات داشته باشیم اتکاء به ظرفیتهای دانش بنیان و مهندسی داخلی داریم. وزیر نفت تصریح کرد: در زمینه بازیافت نفت و برداشت از مخزن هنوز جوان هستیم و علت این است…

Latest News

Related articles