این کتابهای معجزه آسا، زندگی شما را برای همیشه تغییر میدهد

به گزارش بازرگانی مهر، اکثر کتابهای روانشناسی زندگی روانی فرد را تحت تأثیر قرار میدهند. خودشناسی و تعیین اولویتهای زندگیمان که در طول زمان تغییر خواهند کرد، امری چالشبرانگیز است. چون زمانی که انسان به خودشناسی میرسد در موقعیتهای مختلف رفتارهای…

Latest News

Related articles