بارندگیهای نامناسب تولید گندم در بوشهر را به شدت کاهش داد

خسرو عمرانی در گفتوگو با اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۹۲ هزار هکتار گندم به صورت دیم و ۱۵ هزار هکتار به صورت آبی در سطح اراضی کشاورزی استان بوشهر کشت شده است. وی با اشاره به آغاز زمان برداشت گندم در استان خاطرنشان کرد: در اراضی دیم حدود ۳۰ تا ۵۰…

Latest News

Related articles