بازنمایی مفهوم آخرالزمان دررمان‏های آپوکالیپتیک غرب پژوهش میشود

، پژوهش «بازنمایی مفهوم آخرالزمان در رمان‏های آپوکالیپتیک (آخرالزمانی) غرب» ازسوی صغری صالحی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، انجام میشود. این پژوهش، تلاش میکند با محور قرار دادن متن رمان‏های آخرالزمانی غرب، چگونگی بازنمایی مضمون «پایان جهان» را…

Latest News

Related articles