باید به استانهای همجوار خوزستان توجه ویژهای شود

، سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در ستاد ملی مقابله با که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، گفت: متاسفانه شرایط خوزستان بدتر شده و تعداد مبتلایان خیلی زیاد شده است. وی افزود: وضعیتی که ویروس انگلیسی ایجاد کرده سرعت فوق…

Latest News

Related articles