بحران انسداد کانال «سوئز» تا پایان هفته جاری حلوفصل میشود

به نقل از الیوم السابع، «مهاب ممیش» مشاور رئیس جمهور مصر آخرین وضعیت کانال سوئز پس از انسداد آن توسط یک کشتی غول پیکر را تشریح کرد. وی گفت: این بحران به زودی پایان می یابد. بر اساس این گزارش، مشاور رئیس جمهور مصر همچنین تصریح کرد: بحران انسداد کانال…

Latest News

Related articles