بخش خصوصی به دنبال تحقق شعار سال در استان فارس باشد

، عنایتالله رحیمی در دیدار با اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس، ضمن اشاره به بحرانها و مشکلات اقتصادی سال گذشته گفت: علیرغم مشکلات متعدد، خوشبختانه شاهد اتفاقات خوبی در بخش عمرانی و تولیدی استان بودیم که همگی نوید بخش آیندهای روشن برای فارس…

Latest News

Related articles