بدعهدی شورا و شهرداری قائمشهر در راه اندازی موزه تاریخ

رضا دانشزاده، در گفتگو با در رابطه با وضعیت راهاندازی موزه در شهرستان قائمشهر، با بیان اینکه از اوایل دهه نود با امضا تفاهمنامه موزه مشارکتی، مرمت و بهسازی کامل بنا شروع و به موازات آن خرید تجهیزات موزهای نیز انجام گرفت، خاطرنشان کرد: با وجود…

Latest News

Related articles