برای آینده ایران رأی میدهم/ ناکارآمدیها سرعت توسعه را گرفته است

به گزارش خبرگزاریم هر محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان طی نامهای خطاب به مردم ایران تاکید کرد: برای آینده ایران رأی میدهم و حضور آگاهانه جوانان، زنان و همه ایرانیان را در پای صندوق های رای در روز ۲۸ خرداد موجب پایداری و تداوم امنیت، یکپارچگی و…

Latest News

Related articles