برای مردم معیشت مهمتر از سلامت است

، محمدرضا جوادی یگانه در نشست خبری معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به تشریح فعالیتهای یکساله این معاونت پرداخت و گفت: دوگانه معیشت و سلامت با شیوع بسیار جدی شده و شهرداری هم مشکلات مادی متعددی داشته است، اما تلاش شده براساس رویکرد تهران…

Latest News

Related articles