برخورد با نامگذاری سال شعارگونه نباشد

بیرجند- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با بیان اینکه برخورد با نامگذاری سال نباید شعارگونه باشد، گفت: متاسفانه در عمل به نتیجه مطلوب در حوزه اقتصادی نرسیده ایم. ، حسین خسروی گازار طهر شنبه در دیدار نوروزی با نماینده ولیفقیه در…

Latest News

Related articles