برخورد قاطع با متعرضان به جنگل ها و منابع طبیعی

رشت- رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه حفظ و صیانت از جنگل ها و منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه شرعی و ملی است، گفت: با متعرضان به جنگل ها و منابع طبیعی برخورد قاطع می شود. ، آیتالله ابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه در جلسه احیا حقوق عامه در حوزه انفال،…

Latest News

Related articles