برخی ریزارگانیسم های زمین موقتاً در مریخ زنده میمانند

به نقل از انگجت، پژوهش یادشده که به طور مشترک با همکاری مرکز هوافضای آلمان صورت گرفته نشان میدهد برخی ارگانیسمهای قارچی و باکتریایی که از سال ۲۰۱۹ در لایه استراتسفر زمین نگهداشته شده بودند، زنده ماندهاند. این لایه دومین لایه جو زمین است که در بالای…

Latest News

Related articles