بررسی دغدغه متقاضیان تاسیس مراکز آموزشی غیردولتی در هیئت دولت

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس تبصره (۲) ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز مربوط را بررسی کنند، ضمن اینکه صادرکنندگان مجوز مربوطه اجازه…

Latest News

Related articles