بررسی صلاحیت مدیریتی کاندیداهای اسکیت در کمیسیون تطبیق

، اسکیت اولین فدراسیونی بود که پروسه انتخاباتی آن در سال جاری توسط وزارت ورزش و با نام نویسی از کاندیداهای ریاست آغاز شد. بر این اساس در فاصله زمانی ۲۸ فروردین ماه تا ۸ اردیبهشت ماه که به عنوان مهلت ۱۰ روزه نام نویسی از کاندیداها تعیین شده بود، ۵…

Latest News

Related articles