بررسی ضوابط کانونهای فرهنگی دانشجویی در شورای اسلامی شدن

معاون فرهنگی وزارت علوم از بررسی ضوابط آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویی در کمیته ای ذیل شورای اسلامی شدن دانشگاه ها خبر داد. غلامرضا غفاری در گفتگو با با اشاره به اولویتهای برنامههای فرهنگی دانشگاهها در سال جدید گفت: یکی از مهمترین برنامههای بخش…

Latest News

Related articles