برزیل دنبال بازی با ایران است/ جامجهانی فوتسال برگزار میشود

، سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال ایران صبح امروز شنبه میهمان برنامه «صبح بخیر ایران» بود و درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال صحبت کرد. گزیدهای از صحبتهای ناظم الشریعه در ادامه میآید: * مرحله اول لیگ تا دهم اسفند تمام میشود. بعد از آن…

Latest News

Related articles