برنامهای برای حضور شمخانی در جلسه مجلس پیشبینی نشده است

، پس از جلسه غیرعلنی امروز صبح مجلس پیرامون بیانیه مشترک ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی که شب گذشته منتشر شد، یکی از نمایندگان محترم در این خصوص به رسانهها، گفت: مقرر شد موارد اختلافی که وجود دارد و به نظر، خلاف قانون لغو تحریمها است با حضور دبیر…

Latest News

Related articles