برنامه آموزشی نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اعلام شد

برنامه آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برای دانشجویان جدید ورودی نیمسال اول ۹۹ اعلام شد. ، زمان حذف و اضافه دروس برای دانشجویان جدید ورودی نیمسال اول ۹۹ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از امروز ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده است…

Latest News

Related articles