برنامه فدراسیون پزشکی ورزشی برای کنترل سلامت و دوپینگ المپینها

غلامرضا نوروزی در گفتگو با با یادآوری اینکه اقداماتی که پیش از این در رابطه با کاروان اعزامی به بازیهای المپیک و کنترل سلامت و دوپینگ اعضای این کاروان انجام شده بود، گفت: سال گذشته و در ماههای پایانی سال اقدامات لازم در رابطه با کاروان المپیک و…

Latest News

Related articles