برپایی جشنواره «هنر زنده است» نویدبخش یک نگاه نو است

به نقل از ستاد اطلاعرسانی جشنواره «هنر زنده است»، حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی عصر شنبه ۱۶ اسفند، در بازدید از بخشهای مختلف ستاد برگزاری و اجرایی جشنواره، در جلسهای با بهروز غریبپور رییس شورای سیاستگذاری، محمدمهدی عسگرپور عضو شورای سیاستگذاری،…

Latest News

Related articles