برپایی چادر مسافران در سواحل بندرعباس

استقرار مسافران نوروزی و برپایی چادر در بلوارهای ساحلی بندرعباس نگرانی از شیوع موج چهارم کرونا را افزایش داده است. علیرغم اعلام استاندار هرمزگان و فرماندار بندرعباس جهت جلوگیری از چادر زدن مسافران در بوستانها، پارکها و بولوار ساحلی شهر بندرعباس…

Latest News

Related articles