برگزاری تمرین مرکب دریایی بین دو نیروی دریایی ایران و پاکستان

، ناخدایکم رضا شیبانی سخنگوی این تمرین مرکب، هدف از این تمرین دریایی را ارتقاء توان رزمی و تبادل اطلاعات و دانش نظامی بین دو نیروی دریایی ایران و پاکستان عنوان کرد و گفت: این تمرین به منظور نمایش قدرت دریایی و هم افزایی و برقراری تعامل سازنده و پویا…

Latest News

Related articles