برگزاری محافل «دختران بهشتی» با همراهی ۱۳هزار دختر نوجوان

، یکی از برنامههای مهم و محوری رواق نوجوانان دختر در مناسبتهای ملی و مذهبی که در گذشته به صورت حضوری دنبال میشد، محفل دختران بهشتی بوده است. محفل دختران بهشتی از جمله محافلی است که خادمان در این محفل با توجه به مناسبتهای ملی و مذهبی اقدام به اجرای…

Latest News

Related articles