برگزیدگان دو جشنواره خوارزمی معرفی و تقدیر شدند

، صبح امروز برگزیدگان سی و چهارمین جشنواره بینالمللی خوارزمی و بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی با حضور وزیر علوم معرفی و تقدیر شدند. اسامی، طرح و رتبه برگزیدگان سی و چهارمین جشنواره بینالمللی خوارزمی به شرح زیر است: – یوسف ثبوتی رتبه اول برگزیده…

Latest News

Related articles