بهربرداری از بندهای چند منظوره برای حفظ آب حوزه خشکه رود

، مهدی کیخایی شامگاه پنجشنبه در مراسم بهرهبرداری از بندهای چند منظوره آبخیزداری حوضه مطالعاتی خشکه رود و طرح کمربند حفاظتی اراضی ملی شهرستان خوانسار اظهار داشت: این بند سنگ و سیمان یکی از چندین بند سنگی ملاتی آبخیزداری است که با هدف حفظ آب و خاک،…

Latest News

Related articles