بهرهبرداری سیاسی دشمن از مشکلات معیشتی مردم ایران

، آیتالله جواد حاجیزاده صبح امروز در جلسه هماهنگی مراسم یومالله ۲۲ بهمن شهرستان اهر گفت: بسیاری از برنامههای دهه مبارک فجر و سایر ایام مبارک به دلیل شیوع ویروس تحتالشعاع قرار گرفته است. وی ادامه داد: دشمنان به بهانه شیوع ویروس ، نظام جمهوری اسلامی…

Latest News

Related articles