بهشت زهرا در روز سیزده فروردین فقط برای تدفین اموات باز است

، سعید خال، مدیر عامل سازمان بهشت زهرای تهران گفت: با توجه به دستورالعمل ستاد مبارزه با مبنی بر تعطیل بودن کلیه پارکها و بوستانهای شهر تهران در روز طبیعت (۱۳ فروردین)، سازمان بهشت زهرا (س) نیز در جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی و جلوگیری از هر گونه تجمع،…

Latest News

Related articles