بودجه ۱۸۰۰ میلیاردی نوشهر تصویب شد

نوشهر- شهردار نوشهر بودجه سال ۱۴۰۰ را در این شهر هزار و۸۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد. علی امانی در گفتگو با با اشاره به تصویب بودجه ۱۸۱ میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۰ در شهر اظهار داشت: ۷۰ درصد این بودجه عمرانی و ۳۰ درصد جاری خواهد بود. وی با اظهار اینکه…

Latest News

Related articles