بیمارستان های ماهشهر و بندرامام نیازمند توجه هستند

حبیب آقاجری در گفتوگو با اظهار کرد: بیمارستان حاجیه نرگس معرفی بندر ماهشهر، تنها بیمارستان دولتی شهرستان است که علاوه بر جمعیت بندر ماهشهر، به بیماران شهرستانهای اطراف نیز خدماترسانی میکند. نماینده بندر ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) در مجلس شورای…

Latest News

Related articles