بیماری هاری در اردبیل به صفر رسیده است

بابک نخستین در گفت و گو با ، اظهار کرد: همکاران ما در بخش مراقبتها و پیشگیری از بیماریهای عفونی تلاش کردند تا بر اساس نظام شبکه درمانی در سطح استان که بر مبنای جمعیت و مسافت فعالیت میکنند، از گسترش بیماریهای واگیردار و عفونی جلوگیری کنند. وی به فعال…

Latest News

Related articles