تاسیس شرکت های موهوم برای فرار مالیاتی / استفاده از کارتن خواب ها

، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطین وی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام با فراخواندن حسن یاوری متهم ردیف اول پرونده به جایگاه، ضمن تفهیم اتهام به وی، خطاب به متهم گفت: ادامه دفاعیات خود را…

Latest News

Related articles