تحریم با خواهش کردن رفع نمیشود/تلاشی برای تحقق سیاستهای کلی نشد

مهدی چمران نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفتگو با ، در پاسخ به سوالی درخصوص میزان انطباق عملکرد دولت با سیاستهای کلی نظام، گفت: یکی از سیاستهای کلی نظام بحث فروش نفت و عدم اتکای بودجه به آن بوده است. امسال برخلاف آنچه گفته شد، بیش از ۵۰…

Latest News

Related articles