تختروانچی: تحریمها بحران سوریه را طولانیتر میکند

، نماینده دائم ایران در سازمان ملل میگوید اعمال تحریمهای یکجانبه علیه سوریه اقدامی زیانبار بوده و فقط بحران این کشور و رنج و اندوه مردم آن را که در حال حاضر از دشواریهای دیگر بویژه شیوع نیز رنج میبرند، طولانیتر میکند. مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده…

Latest News

Related articles