تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در ۱۲۵ هکتار از اراضی زراعی شهریار

، حمید عسگری پور، از قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات به میزان حدود ۱۲۵ هکتار خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب شهریار بیان داشت: این اقدامات در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سال ۱۳۹۹ صورت…

Latest News

Related articles